تاريخ هاي مهم

شروع ارسال مقالات 95/10/01
مهلت ارسال مقالات 96/02/08   96/03/25
نتايج داوري مقالات یک هفته بعد از ارسال مقاله
مهلت پرداخت هزینه یک هفته بعد از پذيرش مقاله
تاريخ برگزاري كنفرانس 96/03/31

محل برگزاری کنفرانس در استان مازندران و شهر بابل و در31 خرداد ماه 1396 خواهد بود و مکان آن متعاقبا اعلام خواهد گردید.

حامیان علمي و رسانه اي
سايت هاي مرتبط
آمار بازدید كنندگان