تاريخ هاي مهم

شروع ارسال مقالات 96/08/01
مهلت ارسال مقالات 96/11/20
نتايج داوري مقالات یک هفته بعد از ارسال مقاله
مهلت پرداخت هزینه یک هفته بعد از پذيرش مقاله
تاريخ برگزاري كنفرانس 96/11/27

محل برگزاری کنفرانس در استان مازندران و شهر بابل و در27 بهمن ماه 1396 خواهد بود و مکان آن متعاقبا اعلام خواهد گردید.

حامیان علمي و رسانه اي
سايت هاي مرتبط
آمار بازدید كنندگان