تاريخ هاي مهم

شروع ارسال مقالات 96/06/01
مهلت ارسال مقالات 96/09/16
نتايج داوري مقالات یک هفته بعد از ارسال مقاله
مهلت پرداخت هزینه یک هفته بعد از پذيرش مقاله
تاريخ برگزاري كنفرانس 96/09/30

محل برگزاری کنفرانس در استان مازندران و شهر بابل و در30 آذر ماه 1396 خواهد بود و مکان آن متعاقبا اعلام خواهد گردید.

حامیان علمي و رسانه اي
سايت هاي مرتبط
آمار بازدید كنندگان