كنفرانس گذشته

كنفرانس ملي رويكردهاي نوين در علوم مديريت، اقتصاد و حسابداري

 

دريافت فايل PDFمقالات

 

اين كنفرانس در 31 ارديبهشت ماه 1394 توسط موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش با همكاري اساتيد دانشگاه هاي سراسر كشور در استان مازندران و شهر بابل برگزار گرديد. در اين كنفرانس  با حضور مسئولين  و نخبگان علمي كشوري برگزار گرديد و تعداد 280 مقاله به دبيرخانه كنفرانس ارسال و از اين تعداد 175 مقاله از سوي كميته علمي مورد پذيرش قرار گرفت. مقالات اين كنفرانس در پايگاه علمي مقالات كشور (سيويليكا) به ثبت رسيده است.

 

 

دومین كنفرانس ملي رويكردهاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

 

دريافت فايل PDFمقالات

 

اين كنفرانس در 29 مهر ماه 1395 توسط موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش با همكاري اساتيد دانشگاه هاي سراسر كشور در استان مازندران و شهر بابل برگزار گرديد. در اين كنفرانس  با حضور مسئولين  و نخبگان علمي كشوري برگزار گرديد و تعداد 195 مقاله به دبيرخانه كنفرانس ارسال و از اين تعداد 117 مقاله از سوي كميته علمي مورد پذيرش قرار گرفت. مقالات اين كنفرانس در پايگاه علمي مقالات كشور (سيويليكا) به ثبت رسيده است.

 

 

سومین كنفرانس ملي رويكردهاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

 

دريافت فايل PDFمقالات

 

اين كنفرانس در 31 خرداد ماه 1396 توسط موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش با همكاري اساتيد دانشگاه هاي سراسر كشور در استان مازندران و شهر بابل برگزار گرديد. در اين كنفرانس  با حضور مسئولين  و نخبگان علمي كشوري برگزار گرديد و تعداد 123 مقاله به دبيرخانه كنفرانس ارسال و از اين تعداد 54 مقاله از سوي كميته علمي مورد پذيرش قرار گرفت. مقالات اين كنفرانس در پايگاه علمي مقالات كشور (سيويليكا) به ثبت رسيده است.

حامیان علمي و رسانه اي
سايت هاي مرتبط
آمار بازدید كنندگان